Yoga og krop


I vesten er kroppen ofte der vi starter med yoga. Og det er et udmærket sted at starte, selv om de fysiske øvelser i princippet kun udgør en lille del af den traditionelle yoga, hvor asanas – yogastillinger – sås som en foranstaltning til at rense og forberede kroppen til de indre øvelser – for at undgå støj på linien.

Eftersom kroppen i sig selv er intelligent, og hukommelse findes i alle dens celler, er der mulighed for at nå denne dybere information og dermed de dybere bevidsthedslag gennem kropsarbejde.

Vi er fra fødslen blevet beriget med et ganske særligt og for det enkelte menneske unikt DNA-design, og fra det samfund vi lever i og dets historie har vi med os en kollektiv, kulturel DNA. De er begge bestemmende for vores subjektive attributter og fakulteter og for vores tilgang til disse særegenskaber. Herunder også hvordan vi bruger vores krop.

Det er den subjektive oplevelse og indstilling som i sidste ende bliver afgørende for, hvordan vi vælger at bringe yogaen i anvendelse.

I princippet består alting af energi i forskellig koncentration og form, og vi lever af og ved at udveksle energi, uanset om det er i forholdet til andre mennesker, os selv, vores tanker, vores handlinger, vores måde at kommunikere på, sågar vores måde at tjene penge på. Alt er en energiudveksling – og alt sammen en integreret del af livets flow. Hvis alting opfattes som værende energetisk, bliver det vigtigt at energien kan flyde frit – både i kroppen og på alle livets andre områder. Er der ubalance et af stederne, påvirkes alle de andre.

I forhold til kroppen handler det om at energien  – foruden at den skal flyde frit – også er til stede i passende mængder, ligesom anvendelse af den eksisterende energi skal foregå hensigtsmæssigt eller optimalt.

I princippet kunne man i yoga nøjes med at arbejde med energierne, men det kræver nogen træning at lære at mærke og genkende dem  - og blive fortrolig med det energetiske princip.

Derfor er kroppen et godt sted at starte – ved at gå i gang med traditionelle fysiske yogaøvelser (asanas), kombineret med opmærksomhed på åndedrættet og en kombination eller forening af disse.

Den største kilde til energi for kroppen, forudsætning for liv overhovedet, er ilt, og for mennesket således at vi trækker vejret.

Åndedrættet udgør den nemmeste vej til at tilføre kroppen energi, men også til at lære at mærke kroppens energi.

Yogaøvelser handler således på et plan om at styrke, smidiggøre, rense og øge den frie bevægelighed, optimere alle fysiologiske processer, og på et andet plan om at skabe forudsætninger for, plads og rum til at energien kan flyde frit.

Når man har dyrket yoga længe nok til at asanas er blevet en naturlig måde at bevæge kroppen på – når de er lettere automatiserede, når man ikke længere behøver gå op i formen, kan man begynde at koncentrere sig om indholdet.

Når man har det nogenlunde komfortabelt med en stilling, kan man få det nødvendige overskud til at udforske og undersøge dens indvirkning på kroppen.

På samme måde, hvis en stilling bliver ved med at volde besvær, må den naturligt give anledning til nærmere undersøgelse – muligvis efter en periode med undgåelse.

Således bliver man via kroppens arbejde stille og roligt bedre i stand til at opleve sig selv på de mere subtile eller energetiske planer. Man taler om begrebet ’den subtile krop’ (subtle body) som i virkeligheden består af flere subtle bodies eller lag – også kaldet for slør, underforstået at de skjuler det ægte eller sande samt at de kan afsløres.


De fem slør:

Annamaya kosha – slør eller lag bestående af mad, dvs. den fysiske krop som bliver skabt og opretholdt af mad. Afhængigt af kvaliteten af den føde mennesket indtager, bliver det såkaldt illusoriske ved kroppen tydeligere og jo bedre kvalitet jo bedre forbindelse til det næste kropslag eller slør:

Pranamaya kosha – slør eller lag bestående af prana (energi). Dette kroplags anatomi består af nadier (energikanaler) der ender i de såkaldte chakras (energicentre). Chakra betyder hjul, og chakras opfattes både i litteraturen og af de som kan mærke eller se dem som roterende, vibrerende energikraftcentre. Disse kanaler og centre er i vores vågne tilstand aktive og søgende efter sansemæssig og følelsesmæssig stimulans. De fødes via de fem grove (kropslige) sanser og de mere subtile mentale sanser, og afhængigt af kvaliteten af ’føden’, både den kulinariske og den åndelige, så tilføres der energi via positive, lyse, opløftende oplevelser og indtryk som musik, kunst, kærlighed, smuk natur, og lækker, frisk vibrerende mad, og energi frarøves centrene ved eksempelvis voldsfilm, kemikaliefyldt mad og andre negative oplevelser.


Det tredje lag eller slør, kaldet Manomkaya kosha er tankekroppen. Det mentales kropslag. Dette lag eksisterer i kraft af en raffinering af processerne i de to foregående lag samt dets egen kapacitet til at generere positive opløftende tanker.  Som i de to foregående lag er mekanismen den samme - mere energi af positive tanker, mindre via de negative.


Det fjerde kropslag, Vijnamaya kosha – visdomskroppen, skabes af transcendente tanker, dvs. tanker der ikke er bundet af den almindelige bevidsthed, som er frigjort fra de grovere kropslag. Dette lag næres af visdom i form af uegennyttighed, gode relationer, spirituel litteratur. Det er i dette kropslag, at det moderne begreb ’detachment’ folder sig ud, som en overgang til de subtile bevidsthedsformer, som er repræsenteret ved:


Anandamaya kosha – også kaldet lyksalighedens slør – er det inderste af lagene, udgøres af den samadhiske bevidsthed, der hvor det sansemæssige og mentale er ophørt. Anandamaya kosha er i fuldest vigør i den dybe søvn, hvor selvet i princippet er opløst. Anandamaya kosha er det lag der er tættest på eller nogle gange beskrives som den kausale krop.


Den menneskelige bevidsthed er således hyldet ind i disse slør, og den inderste kerne (chitta), der indeholder selvet er hyldet ind i anandamaya kosha. De fem lag overlapper og interagerer med hinanden og fungerer som vores verdslige fremtoning, og når hvert lag kaldes en illusion eller et slør er det et symbol på, at vi dybest set ikke er, hvad vi for meste mener vi er, nemlig et menneske, med et selv, en kerne, en personlighed, et ego, men alle blot en del af uendeligheden. Slørene skal ikke nødvendigvis afsløres eller fjernes, for de tjener udmærket til at organisere os selv og verden i forhold til os, men opfattelsen af dem som slør eller illlusioner kan være med til at huske os på, at vi er en del af noget større.

Så ved at rette opmærksomheden mod disse slør, bliver det lettere at se igennem dem og nå en dybere indsigt i sig selv, give slip på nogle af de unødvendige forestillinger, som vi lader os begrænse af, og måske få lejlighed til at udfolde vores potentiale i højere grad.Enlightenment is finding that there is nothing to find. Enlightenment is to come to know that there is nowhere to go. Enlightenment is the understanding that this is all, that this is perfect, that this is it. Enlightenment is not an achievement, it is an understanding that there is nothing to achieve, nowhere to go. You are already there -- you have never been away. You cannot be away from there. God has never been missed. Maybe, you have forgotten, that's all. Maybe you have fallen asleep, that's all.  - OshoYogaDharma v/Marie Louise Qvist - info@yogadharma.dk - (45) 22 17 90 00